Rakkestad Energi Nett har ansvar for å overføre strøm i Rakkestad Kommune. Prisen for overføringen kalles nettleie. Nettvirksomheten er et monopol, og nettleieprisen er den samme i hele konsesjonsområdet uansett hvilken strømleverandør kunden har.

Alle nettselskap fastsetter nettleien til brukerne av nettet i sitt konsesjonsområde på bakgrunn av tillatt inntekt, som er fastsatt av NVE. Både utformingen av nettleien og nettselskapets totale nettleieinntekter må være i henhold til gjeldende regelverk. 

Nettselskapenes utforming av nettleie er regulert med hjemmel i energiloven. I tråd med formålet i energiloven er det et mål at nettleien så langt som mulig utformes slik at de bidrar til en effektiv ressursbruk på kort og lang sikt.

Nettleien skal gi nettselskapene inntekter til dekning av kostnader ved drift og vedlikehold, innenfor den regulerte inntekten som er fastsatt av NVE. Nettleie blir også kalt tariffer.

 

Priser og betingelser gjeldende fra 01.07.2021 (inkludert fordeling av nettleie)

(Det tas forbehold om trykkfeil, prisendringer samt endringer i offentlige avgifter)

Historiske priser