Redusert sats/fritak fra avgift på elektrisk kraft

Nettselskapene er av Staten pålagt å innkreve forbrukeravgift på elektrisk kraft.

Rett til å få levert kraft med redusert avgiftssats eller fritak fra å betale avgift på elektrisk kraft er hjemlet i forskrift av 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter. Reglene er nærmere utdypet i myndighetenes kommentarer til forskriften. Se Skatteetatens nettsider, www.skatteetaten.no. Forskriften kan også leses på Lovdatas hjemmeside, www.lovdata.no.

Produksjonsbedrifter har normalt krav på redusert sats for avgift på elektrisk kraft (tidligere kalt "forbruksavgift") på anlegg som brukes til produksjon, men ikke til administrasjonsbygg.

Dersom kraften brukes av andre enn den anlegget er registrert på, er det brukerens rett til redusert sats eller fritak fra å betale avgift som skal dokumenteres. Det er nettkunden som er ansvarlig for å gi nødvendige opplysninger, dokumentasjon og melding om senere endringer.

Administrasjonsbygg får ikke fritak eller redusert sats

Vi vil gjøre spesielt oppmerksom på at administrasjonsbygg ikke omfattes av redusert avgift/fritak. Som administrasjonsbygg regnes bygg hvor arealet knyttet til administrasjon utgjør 80% eller mer av byggets totale areal. Det skal betales full avgift til kraft levert slike bygg. ref. særavgiftsforskriftens § 3-12-8.

Avgrensningene mot administrasjonsbygg må leses i lys av stortingsvedtaket § 1 annet ledd bokstav a siste punkt, hvor det heter at den reduserte satsen omfatter elektrisk kraft som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen. Begrepet "administrasjonsbygg" gir en positiv avgrensning av unntaket i § 3-12-8, og en negativ avgrensing av kraft som benyttes i produksjonsprosessen, jf. Borgarting lagmannsretts dom i sak LB-2014-116350. Direktoratet legger til grunn at ved tolkningen av ordlyden "knyttet til administrasjon" må en naturlig forståelse av begrepet legges til grunn. Begrepet vil etter direktoratets syn omfatte ledelse, regnskap, økonomi- og eiendomsforvaltning, kapitalforvaltning, informasjonsavdelinger, personalavdelinger, IT-avdelinger, markedsføring, salg og resepsjoner, men også bl.a. fjern-varelager og avishus uten eget trykkeri.

Hvis bedriften består av flere bygg, skal hvert av bedriftens bygg vurderes for seg. Dersom bedriften disponerer deler av et bygg, er det de arealene som bedriften disponerer som skal vurderes. Hva resten av bygget benyttes til holdes utenfor vurderingen. En liten produksjonsbedrift mister f.eks. ikke retten til å få kraft med redusert sats bare fordi de holder til i samme bygg som et stort revisorfirma.

Krav til dokumentasjon

Foretak med rett til å få levert kraft med redusert avgiftssats eller fritatt for avgift må legge frem dokumentasjon (egenerklæringsskjema) for nettselskapet; ref. særavgiftsforskriftens § 3-12-10, § 3-12-17. Se også myndighetenes kommentarer til forskriften.

Ved krav om redusert avgiftssats/fritak skal skjemaet "Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret" fra Brønnøysundregistrene alltid vedlegges. Dersom man påberoper seg krav om redusert sats eller fritak som skal gis tilbakevirkende kraft, må det i tillegg fremlegges dokumentasjon på at særavgiftsforskriftens krav er oppfylt f.o.m. endringstidspunktet. Slik dokumentasjon kan også innhentes fra Brønnøysundregistrene.