Kabelpåvisning/gravemelding

Spør først – grav etterpå. En viktig regel ved gravearbeid

Strømkabler kan være livsfarlige. Ved anleggsarbeid utgjør kabler i bakken en risiko. Skade på elektriske kabler kan føre til alvorlige personskader, strømbrudd for våre kunder og høye kostnader for skadevolder.

Bestill alltid gratis kabelpåvisning før du starter graving
Alle som skal utføre anleggsarbeid i bakken, er forpliktet til å få utført kabelpåvisning før arbeidet starter.

Rakkestad Energi Nett utfører kabelpåvisning i eget forsyningsområde.

Påvisning bestilles digitalt i god tid og senest 3 dager før igangsetting. Gå til ledningsportalen.no

Kabelpåvisningen er gyldig i én måned, og det må bestille ny ved utgått dato. Den ansvarlige for gravearbeidene må underskrive før igangsetting. Dokumentasjon på utført kabelpåvisning skal oppbevares på anleggsstedet.

Skader du Rakkestad Energi Netts kabler, vi du bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader, både reparasjonen og kostnader for avbrudd i strømleveranse (KILE).

Les hvilke forpliktelser ansvarlige for gravearbeider har.

Arbeid nær kabler

Det oppgis om det er lavspennings- eller høyspenningskabler i kabelpåvisningen, og hvilke sikkerhetsregler som gjelder. Det er kun lavspenningskabler som kan avdekkes uten nærmere avtale med Rakkestad Energi Nett:.
Rakkestad Energi Nett har følgende retningslinjer:

Lavspenningskabler

• Kan avdekkes ned til kabelmarkering med forsiktig bruk av maskin etter påvisning
• Videre avdekking eller undergraving må utføres ved håndgraving
• Rakkestad Energi Nett skal kontaktes ved behov for omlegging av lavspenningskabler

Høyspenningskabler

• Rakkestad Energi Nett oppgir pålagt sikkerhetsavstand. Generell sikkerhetsavstand er satt til 1 m til hver side av oppmerket område ved kabelpåvisning,
• Ved arbeid nærmere enn sikkerhetsavstand skal sikkerhetsperson fra Rakkestad Energi Nett være til stede før arbeidene påbegynnes
• Rakkestad Energi Nett avgjør hvilke forholdsregler og tiltak som er nødvendige for å ivareta sikkerheten og hindre skade.

Sikring av anleggsområdet
Et anleggsområde med elektriske kabler skal være forsvarlig sikret for å unngå skade. Synlige kabler skal dekkes med for eksempel vintermatter og avsperres med anleggsgjerde som merkes “høyspenning livsfare”.

Gjenfylling av grøft
Spesielle regler gjelder for hvordan kabler skal ligge i grunnen, og ansvarlig for anleggsarbeidet må påse at kablene blir lagt i henhold til disse kravene. Det skal brukes fine masser (0-4 mm) i ledningssonen, og geotekstil (fiberduk) skal brukes når det er fare for massetransport ut av eller inn i ledningssonen. Krav til grøftedybde m.m. avhenger av hva slags område kablene ligger i. Feil igjenfylling, for eksempel bruk av for grove masser, kan medføre skade på kabel og påfølgende erstatningsansvar. Spesifikasjoner kan fås ved henvendelse til Rakkestad Energi Nett.